Đảo Độc Đắc - Tử Mẫu Thiên Linh Cái

- Drama, Thriller, Horror


Khởi chiếu: 14/10/2022
Thời lượng: 90 phút

Đảo Độc Đắc - Tử Mẫu Thiên Linh Cái không phải một bộ phim đơn thuần về tâm linh hay bùa ngải, mà còn mang mục đích lên án sự mê tín dị đoan khi niềm tin đặt vào bùa ngải Thiên Linh Cái ở vùng Đông Nam Á.